FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारीको अतिरिक्त समय र फिल्ड भत्ता कार्यविधि २०८० ८०/८१ 01/04/2024 - 15:19 PDF icon कर्मचारीको अतिरिक्त समय र फिल्ड भत्ता कार्यविधि २०८०.pdf
सेवा करार जनशक्ति छनौट तथा भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ७९-८० 05/13/2023 - 13:32 PDF icon करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९(2).pdf
शिक्षा क्षेत्रको विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना ७९-८० 04/12/2023 - 17:14 PDF icon विपद पुर्व तयारी शिक्षा शाखा .pdf
कविलासी नगरपालिकाको नगर प्रहरी संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 04/12/2023 - 17:11 PDF icon नगर प्रहरी व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७९ f.pdf
कार्यसम्पादनमा अधारित कार्मचारी प्रोत्साहन सम्वन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 04/12/2023 - 17:08 PDF icon प्रोत्साहन भता कार्यविधि 2079.pdf
घर बहाल कर ब्यबस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७९-८० 01/06/2023 - 14:39 PDF icon घर बहाल कर ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७७
कविलासी नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी ) ऐन, २०७६ ७९-८० 01/06/2023 - 14:37 PDF icon कविलासी नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी ) ऐन, २०७६
स्वयम् सेवक शिक्षक परिचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 11/06/2022 - 11:23 PDF icon स्वयम् सेवक शिक्षक परिचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि, २०७८
बिद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 11/06/2022 - 11:21 PDF icon बिद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि २०७८
सामुदायिक बिद्यालयमा दिवा खाजा संचालन कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 11/06/2022 - 11:19 PDF icon सामुदायिक बिद्यालयमा दिवा खाजा संचालन कार्यविधि, २०७८

Pages